Наръчник За Кандидатстване По ОП РЧР

Поддръжка на Wordpress сайтове - абонамент и еднократно съдействие

Разработването на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” може да допринесе в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. Всеки бизнес може да кандидатства с проекти по различни процедури с цел разкриването на нови работни места, закупуване на оборудване, служещо за обезпечаване работата на служителите, обучаване на текущ и/или бъдещ персонал. В Тази статия ще научите всички по-важни аспекти на ОП РЧР, които трябва да се знаят.

Общ Преглед на ОП РЧР

Основната цел на програмата е да се подобри достъпа до заетост и качеството на работните места.

Сред основните приоритети на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е постигането на по-качествена и висока заетост, намаляване на бедността,  модернизиране на публичните политики и насърчаване на социалното включване. Това са основните стълбове, които са заложени и в петте приоритетни оси на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, а именно:

 • Първа ос: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”;
 • Втора приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”;
 • Трета ос: „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването”;
 • Четвърта ос: „Транснационално сътрудничество“;
 • Пета приоритетна ос: „Техническа помощ”.

Възможности за Фирмите

Какви са възможностите и дейностите, за които фирмите могат да получат финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“?

 • Разкриване на нови работни места и наемане на нови служители;
 • Закупуване на оборудване за увеличаване технологичния капацитет;
 • Обучение и повишаване на квалификацията на персонала;
 • Оптимизация на работните процеси;
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
 • Подобряване на работната среда и др.

Условия за Участие и Критерии за Избор

Програмата има свои условия и критерии, на които предприятията трябва да отговарят, за да участват в оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. За всяка отделна процедура може да прочетете какви са условията за кандидатстване от сайта на ИСУН. Това е мястото, на което се кандидатства за европрограма по електронен път. Друг начин за получаване на достоверна информация по процедурите е да се свържете с опитна консултантска компания.

Процес на Кандидатстване и Изпълнение

Ето тук може да разберете какви са стъпките по кандидатстване за финансиране от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“:

 1. Разберете дали сте подходящ кандидат за тази програма – изтеглете си условията за кандидатстване, качени в сайта на ИСУН и прочетете кои са допустимите кандидати по конкретната процедура;
 2. Информирайте се относно конкретните изисквания на процедурата –прочетете дали има изискване за определени доходи за предходни години; вижда дали това, от което има нужда фирмата Ви се предлага за финансиране по съответната процедура; информирайте се относно сроковете за кандидатстване;
 3. Подгответе проектно предложение – ако нямате време и нужния опит може да се обърнете към консултантска фирма, която да изготви проектното предложение вместо Вас. Консултантът ще подготви необходимите документи, ще изготви бюджет съобразен с нуждите Ви и ще подготви цялостния проект за финансиране.

Предимства и Ползи за Бизнеса

Предимствата и ползите, които фирмите могат да постигнат чрез участие в оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са:

 • Получаване на финансова подкрепа – финансовата подкрепа спомага за развитието на фирмата в положителна посока, както и за по-лесното реализиране на поставени цели;
 • Развитие на уменията и квалификациите на персонала – когато персонала премине през обучение се увеличава както неговата продуктивност, така  и индивидуалната мотивация;
 • Разширяване на възможностите за иновации и развитие – така се повишава и производителността на труда;
 • Подобряват се пазарните позиции на компаниите – това важи какво за вътрешния, така и за външния пазар;
 • Подобряване на условията на труд – когато персоналът работи в здравословна и безопасна обстановка, то по този начин върши работата си по-качествено.

Когато компаниите използват безвъзмездно европейско финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, те постигат осъществяването на заложените от компаниите краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели в хода на по-нататъшното бъдещо развитие. 

Много от компаниите вече могат да се похвалят, че са спечелили финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Реализирането на успешни проекти допринесе за развитието на фирмите в положителна посока.

Поддръжка на Wordpress сайтове - абонамент и еднократно съдействие

Add Comment

Super PR com 2020